**VERKOCHT** : huis te 1910 NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT)

Verkocht**VERKOCHT** : huis te 1910 NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT)

**VERKOCHT** : huis te 1910 NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT)

  Basis

  Beschrijving

  • Beschrijving:

   Beschrijving - NLDescription - FRDescription - ENG

   Adres : Onze-Lieve-Vrouwstraat 4, 1910 NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT) 

   • Af te breken woning voor projectgrond of totale renovatie.
   • Betreft perceel AFD 3 Sectie C n°0242R3P0000. Gelegen op een perceel van 8a16ca.
   • Volgens de algemene richtlijnen zou de constructie van 2 ééngezinswoningen in halfopen verband mogelijk zijn , doch moet dit worden afgetoetst aan de criteria van de goede ruimtelijke ordening.
   • Orientatie van de tuin = noordoost. Er is geen opmetingsplan beschikbaar.
   • Perceelsbreedte aan straatkant: +/- 22 m. Perceelsdiepte links +/- 40m en rechts +/- 32m
    • Minimale bouwvrije zijtuinstroken van 3 meter + minstens 6m tussen woningen;
    • Minimale achteruitbouwstrook van 6 meter of op dezelfde bouwlijn als de onmiddellijke omgeving of afhankelijk van een rooilijnplan;
    • Minimale gevelbreedte van 9 meter voor open bebouwing en minimale gevelbreedte van 7m voor halfopen bebouwing;
    • Maximum 2 woonlagen (absolute beperking ingevolge het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse);
    • Maximale bouwdiepte op gelijkvloers van 15m en max. bouwdiepte op verdieping 12m;
     Eventueel mag de bouwdiepte op de verdieping uitzonderlijk max. 13,5m bedragen wanneer de bouwdiepte op het gelijkvloers tot die bouwdiepte wordt beperkt;
    • kroonlijsthoogte van 6m voor hellend dak of max. dakrand van 6,5m hoog voor een plat dak;
    • Dakhelling tussen 0 en 45°;
    • Tuinzone van minstens 10m diep;
    • Minstens 2 parkeerplaatsen per woning.
    • Dit impliceert dat de volgende algemene richtlijnen voor bouwen van woningen van toepassing zijn.
    • Dit is geen contractueel document. De afmetingen zijn niet contractueel.
    • Meer info en afspraak ter plaatse of op kantoor : 02 725 30 35 of info@immopoot.be

   Technische gegevens

   • Centrale verwarming op stookolie
   • Bouwjaar 1932
   • EPC : 831 kWh/m²  20221010-0002692488-RES-1
   • Elektriciteit niet conform
   • Beschikbaar bij akte
   • Niet gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied
   • De oppervlaktes zijn niet contractueel.
   • Deze advertentie is geen contractueel document.

   Financiële gegevens

   • Vraagprijs : 350 000 EUR
   • Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen : 349 EUR

   Bel of mail ons voor een bezoek: 02 725 30 35 of info@immopoot.be

   Maison à démolir pour un terrain à bâtir ou une rénovation totale.

   Adresse : Onze-Lieve-Vrouwstraat 4, 1910 NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT) 

   • Maison à démolir pour un terrain à bâtir ou une rénovation totale.
   • Concerne la parcelle DIV 3 Section C n°0242R3P0000.
   • Situé sur un terrain de 8a16ca.
   • Selon les prescriptions générales, la construction de deux maisons unifamiliales en liaison semi-ouverte serait possible, mais devrait être vérifiée au regard des critères d'un bon aménagement du territoire.
   • Orientation du jardin = nord-est. Aucun plan de mesurage n'est disponible.
   • Largeur de la parcelle côté rue : +/- 22 m. Profondeur de la parcelle à gauche +/- 40 m et à droite +/- 32 m.
   • Cela implique que les directives générales suivantes pour la construction de maisons s'appliquent :- Des bandes de jardins latéraux libres de toute construction d'au moins 3 mètres et d'au moins 6 mètres entre les maisons ;- Bande d'extension arrière minimale de 6m ou sur la même ligne de construction que l'environnement immédiat ou sous réserve d'un plan de ligne de construction ;- Largeur minimale de façade de 9 m pour les bâtiments ouverts et de 7 m pour les bâtiments semi-ouverts ;- Maximum 2 étages d'habitation (limite absolue selon le plan régional de Halle-Vilvorde-Asse) ;- La profondeur maximale de la construction au rez-de-chaussée est de 15m et la profondeur maximale de la construction au premier étage est de 12m ;

    -  Si nécessaire, la profondeur de construction au premier étage peut exceptionnellement être de 13,5 m maximum si la profondeur de construction au rez-de-chaussée est limitée à cette profondeur de construction ;

    - Hauteur maximale de la corniche de 6 m pour un toit en pente ou hauteur maximale de l'avant-toit de 6,5 m pour un toit plat ;

    - Pente du toit comprise entre 0 et 45° ;

    - Zone de jardin d'au moins 10 m de profondeur ;

    - Au moins 2 places de stationnement par logement.

   • Il ne s'agit pas d'un document contractuel. Les dimensions ne sont pas contractuelles.
   • Plus d'infos et rendez-vous sur place ou au bureau : 02 725 30 35 ou info@immopoot.be

   [/su_list]

   Informations techniques 

   • Chauffage au mazout (citerne aérienne)
   • Electricité pas aux normes
   • DISPONIBLE A L’ACTE
   • Année de construction 1932
   • PEB  : 831 kWh/m²   20221010-0002692488-RES-1
   • Ne pas situé dans une zone inondable
   • Les superficies sont non contractuelles
   • Cette publicité n’est pas un document contractuel

   Informations financières

   • Prix demandé: 350 000 EUR
   • Revenu cadastral non-indexé : 349 EUR

   Address : Onze-Lieve-Vrouwstraat 4, 1910 NEDEROKKERZEEL (KAMPENHOUT) 

   • House to be demolished for project land or total renovation.
   • Concerns plot AFD 3 Section C n°0242R3P0000.
   • Located on a plot of 8a16ca.
   • According to the general guidelines, the construction of 2 single-family houses in semi-open connection would be possible , but should be checked against the criteria of good spatial planning.
   • Orientation of the garden = northeast. No measurement plan is available.
   • Plot width at street side: +/- 22 m. Plot depth at left +/- 40m and at right +/- 32m.
   • This implies that the following general guidelines for building houses apply:

   – Minimum building-free side garden strips of 3m + at least 6m between houses;

   – Minimum rear extension strip of 6m or on the same building line as the immediate surroundings or subject to a building line plan;

   – Minimum frontage width of 9m for open buildings and minimum frontage width of 7m for semi-open buildings;

   – Maximum 2 residential storeys (absolute limit pursuant to the Halle-Vilvoorde-Asse Regional Plan);

   – Maximum depth of construction on the ground floor of 15m and maximum depth of construction on the first floor of 12m;

   If necessary, the construction depth on the first floor may exceptionally be max. 13.5m if the construction depth on the ground floor is limited to this construction depth;

   – Max cornice height of 6m for pitched roof or max eaves height of 6.5m for flat roof;

   – Roof pitch between 0 and 45°;

   – Garden area of at least 10m deep;

   – At least 2 parking spaces per dwelling.

   • This is not a contractual document. Dimensions are not contractual.
   • More info and appointment on site or at the office : 02 725 30 35 or info@immopoot.be

   Technical information

   • Central heating on fuel oil
   • Electricity not approved
   • AVAILABLE AT NOTARIAL DEED
   • Year of construction 1932
   • EPC : 831 kWh/m²  20221010-0002692488-RES-1
   • Situated in a non flood area
   • Dimensions are non-contractual - this advert is not a contractual document.

   Financial information

   • Asking price: 350 000 EUR
   • Non-indexed cadastral income : 349 EUR

    

  Vraag een makelaar over deze woning

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid

  Heeft u vragen of wenst u meer informatie?


  Contacteer ons Bel 02/725 30 35

  Comments are closed.

  Reset password

  Voer uw e-mailadres in en we sturen u een link om uw wachtwoord te wijzigen.

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Aanmelden met e-mail

  Aan de slag met uw account

  om je favoriete huizen en meer op te slaan

  Ik ga akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid